การเปิดเผย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 20 – 60 ปี*
 • รายได้ประจำ 5,000 บาทขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
 • มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ

หมายเหตุ : *20 ปีบริบูรณ์จนถึงไม่เกิน 60 ปี นับจากวันสมัคร

เอกสารการสมัครบัตร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ**
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีลูกค้ายื่นเอกสารที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน หรือ วัน เดือน ปี เกิด)
 3. เอกสารแสดงรายได้
  • รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง

(ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน)

 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่แสดงเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมสมุดบัญชีธนาคารตัวจริง
  • รับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง

(ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน)

หมายเหตุ : **กรุณาแสดงเอกสารฉบับจริงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

*อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินไม่เกิน 21% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
*ค่าอากรแสตมป์ 0.05 % ของวงเงินกู้  *ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาท
*ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ 80 บาทต่องวดการค้างชำระ
*ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมายและอื่นๆเรียกเก็บตามจริง ค่าตรวจสอบรายการ80บาท/ครั้ง
*ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (กรุณาคืนเงินส่วนเกินจากการชำระปิดบัญชี) 35บาท/ครั้ง
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ การคืนเอกสาร การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าผู้ที่มีชื่อปรากฏ และลงลายมือชื่ออยู่ด้านหน้าของสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่ออุปโภคบริโภค ฉบับนี้ (ผู้กู้) ตกลงขอรับสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผู้ให้กู้จะได้พิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ให้กู้ ผู้กู้ตกลงยอมรับ และผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.ผู้กู้ตกลงขอสินเชื่อจากผู้ให้กู้เป็นวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่ออุปโภคบริโภคตามที่ผู้ให้กู้เป็นผู้กำหนดและอนุมัติ โดยผู้ให้กู้จะแจ้งวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติตามคุณสมบัติของผู้กู้ให้ผู้กู้ทราบโดยทางโทรศัพท์ หนังสือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือบอกกล่าวให้ผู้กู้ทราบโดยช่องทางอื่น หรือหลายช่องทางประกอบกันตามที่ผู้ให้กู้จะพิจารณาเห็นสมควรโดยผู้กู้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และรายละเอียดที่ผู้ให้กู้กำหนด และที่ได้กำหนดไว้ในสัญญานี้ ตลอดจนที่จะได้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในภายหน้าทุกประการทั้งนี้หากมีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้ให้กู้เห็นว่า ผู้กู้มีเครดิตหรือความน่าเชื่อถือลดลงหรือมีเหตุจำเป็นอันทำให้ผู้กู้ไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญานี้ได้ ผู้กู้ยอมรับว่า ผู้ให้กู้มีสิทธิ์ระงับและ/หรือยกเลิกการเบิกใช้สินเชื่อไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนใดในเวลาใดตามที่ผู้ให้กู้จะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิ์ดังกล่าวของผู้ให้กู้มีลักษณะเป็นการบอกเลิกสัญญากับผู้กู้ ผู้ให้กู้ตกลงจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
2.ผู้กู้ตกลงจะชำระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใช้วงเงิน และเงินจำนวนใดที่ต้องชำระภายใต้สัญญาฉบับนี้คืนให้แก่ผู้ให้กู้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ โดยการผ่อนชำระเป็นรายเดือนทุกวันที่ 2 ของเดือนไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่ต้องชำระขั้นต่ำที่ระบุไว้ในเอกสารดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด

3.ผู้กู้รับทราบและยอมรับว่า การอนุมัติประเภทสินเชื่อใด เป็นสิทธิ์ของผู้ให้กู้แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา การอนุมัติหรือไม่อนุมัติโดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้กู้ทราบ เอกสารประกอบการสมัคร และ/หรือพิจารณานั้นผู้กู้รับทราบและยอมรับแล้วว่าผู้ให้กู้จะไม่ส่งคืน

4.การชำระค่างวดหรือเงินอื่นใดที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ภายใต้สัญญานี้ ให้ชำระตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งหนี้ยอดการใช้จ่ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเงิน วันสรุปยอดบัญชีตรงกับวันที่ 17 ของทุกเดือน หากวันสรุปยอดบัญชีตรงกับวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ให้ถือวันทำการถัดไปเป็นวันที่สรุปยอดบัญชี ผู้กู้รับทราบและตกลงชำระเป็นเงินสดหรือตราสารให้แก่ผู้ให้กู้ หรือสำนักงานสาขา หรือสำนักงานตัวแทนขแงผู้ให้กู้ หรือสถานที่รับชำระเงินที่ผู้ให้กู้จัดให้มีไว้รับบริการ หรือเป็นสมาชิกของผู้ให้กู้ หรือผู้ให้กู้เป็นสมาชิก ก่อนหรือภายในวันถึงกำหนดชำระรายเดือนที่ผู้ให้กู้ และผู้กู้ตกลงกัน โดยจะต้องชำระภายในระยะเวลาทำการของวันทำงานปกติของผู้ให้กู้หรือตัวแทนของผู้ให้กู้ หรือชำระโดยวิธีหักบัญชี (แล้วแต่กรณี) ในกรณีผู้กู้ชำระเงิน ณ ตัวแทนรับชำระของผุ้ให้กุ้ ผู้กู้ตกลงเสียค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินในอัตราซึ่งผู้ให้กู้แจ้งให้ทราบ ตามตารางแสดงอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้นำเงินที่ได้รับ

ชำระจากผู้กู้ไปหักชำระหนี้ตามลำดับดังนี้ (ก) ค่าใช่จ่ายอื่นๆ (ข) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ (ค) ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (ง) ดอกเบี้ย (จ) เงินต้น

1.ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมอืนๆ

1.1 ดอกเบี้ย                                                                          15% ต่อปี

1.2 ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ                            21% ต่อปี

ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุ
2.ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ทุกๆ เงินกู้ 2,000 บาท หรือเศษของเงินกุ้ 2,000 บาท

3.ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น

3.1ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน

ชำระที่จุดบริการรับชำระ                                                  10-20 บาท/ครั้ง

3.2ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต                                 12 บาท/ครั้ง

3.3ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย                                   100 บาท/ครั้ง

(กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่นๆ)

3.4ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้                                             80บาท/งวด

4.ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท

4.1ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้                                     80 บาท/งวด

4.2ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง                    200 บาท/ครั้ง

4.3ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด                                  100 บาท/ครั้ง

4.4ค่าขอตรวจสอบรายการ                                                     100 บาท/ครั้ง

4.5ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร                              35 บาท/ครั้ง

(กรณีคืนเงินส่วนเกินจากการชำระปิดบัญชี)

5.ผู้กู้ตกลงยินยอมชำระดอกเบี่ยค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่ผู้ให้กู้

6.หากผู้กู้ไม่ชำระหนี้ให้ภูกต้องหรือผิดนัดชำระหนี้ตามกำหนดชำระรายเดือนที่ได้ตกลงกันไว้ หรือผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือหากปรากฏว่าเอกสารหรือหลักฐานใดที่ผู้กู้มอบไว้ให้แก่ผู้ให้กู้ตามสัญญานี้ ปลอม หรือมีข้อความอันเป็นเท็จหรือไม่มีผลบังคับตามกฏหมายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้กู้ไม่อาจชำระหนี้ใดๆที่มีอยู่กับผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นได้ เช่น ผู้กู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดทรัพย์ถูกฟ้องล้มละลาย ตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้มีรายได้ไม่ประจำ เป็นต้น ผู้ให้กุ้จะส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้กู้ แก้ไขเหตุผิดสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดต่ไม่น้อยกว่า 20 วันนับจากวันที่ผู้กู้ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวหากผู้กู้ไม่แก้ไขเหตุผิดสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลา ผู้ให้กู้มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่ผู้กู้อายุครบ 64 ปี บริบูรณ์ผู้ให้กู้มีสิทธิ์ระงับวงเงินสินเชื่อได้

7.การแจ้ง การส่งคำบอกกล่าวตามกฏหมายหรือตามสัญญากำหนดให้ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวเป็นหนังสือ ผู้ให้กู้จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้กู้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสัญญา หรือที่อยู่ที่ผู้กู้ได้แจ้งและประสงค์จะใช้เป็นที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารหรือที่ผู้กู้ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งหลังสุดบรรดาคำบอกกล่าวหรือการติดต่อของผู้กู้ที่จะมีไปยังผู้ให้กู้นั้น ให้ทำหนังสือส่งไปยังสำนักงานของผู้ให้กู้ตามที่ระบุไว้ด้านหน้าของสัญญานี้และให้ถือว่าได้รับแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

8.กรณีผู้กู้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการติดต่อ สถานที่จัดส่งเอกสาร สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้ตามที่ปรากฏในใบสมัครสินเชื่อหรือสัญญาฉบับนี้ ผู้กู้ต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หากผู้กู้ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงและผู้ให้กู้ไม่สามารถติดต่อผู้กู้ได้ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้สืบค้นข้อมูลตามชิองทางที่ถูกต้องเพื่อทราบและยืนยันสถานที่อยู่ สถานที่ทำงานเบอร์โทรศัพท์และ/หรือข้อมูลอื่นพร้อมทั้งยินยอมให้ผู้ให้กู้จัดส่งเอกสารต่างๆ ให้กับผู้กู้ตามภูมิลำเนาของผู้กู้ได้

9.ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้นำส่งข้อมูลเครดิตของผู้กู้ อันได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสินเชื่อ คำขออนุมัติ และเอกสารประกอบอื่นๆ ตลอดจนประวัติการชำระหนี้ การผิดนัด และประวัติธุรกรรมอื่นใดอันเกี่ยวด้วยเงินกู้ตามคำขอนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้และ/หรือจะมีต่อไปภายหน้าให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิตและ/หรือผู้ใช้บริการของบริษัทข้อมูลเครดิต และในการแจ้งให้ผู้กู้ทราบ และในการส่งข้อมูลครั้งใด รวมทั้งการนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปยังบริษัทข้อมูลเครดิต ผู้ให้กู้จะแจ้งให้ผู้ก้ทราบปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย โดย (ก) โดยการแจ้งเป็นหนังสือไปพร้อมหรือภายหลังใบแจ้งหนี้จัดส่งไปตามที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อของผู้กู้ตามคำขอนี้ (ข) โดยวิธีอื่นใดที่ผู้ให้กู้ และผู้กู้ได้รับทราบ และตกลงกันด้วยการลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

10.การผ่อนผันข้อกำหนดใดแก่ผู้กู้เพื่อประโยชน์ของผู้กู้ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา หรือการผ่อนเวลาให้แก่ผู้กู้ ไม่ถือว่าผู้ให้กู้สละสิทธิ์อย่างใดๆ ตามที่ผู้ให้กู้มีอยู่ตามกฏหมายและภายต้สัญญา

11.การโอนสิทธิ์ตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก ผู้ให้กู้จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบก่อนการดอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวจะมีผลบังคับ

12.ในกรณีที่ผู้กู้นัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา ผู้ให้กู้สามารถจัดส่งข้อมูลภาระหนี้ของผู้กู้ให้แก่บริษัทติดตามทวงถามหนี้ที่เป็นคู่สัญญากับผู้ให้กู้ เพื่อทำการติดตามทวงถามหนี้ในฐานะตัวแทนผู้ให้กู้ได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้สินเชื่อฉบับนี้ ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว เห็นว่า ถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของผู้กู้ทุกประการ ผู้กู้จึงลงลายมือชื่อไว้ในสัญญานี้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญ

บริษัท อีซี่โลนใจดี จำกัด
87/27 ห้องเลขที่146 หมู่ 2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

Easy-Loan-Logo

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-2055-60003-15-6

Copyright 2017-2019. All Rights Reserved Easy Loan Jai Dee Co., Ltd.